Kalkulator terminów Zgromadzenia Obligatariuszy

Wyznacz daty związane ze Zgromadzeniem Obligatariuszy według wybranego rodzaju zdarzenia

Wybrano

Rodzaj zdarzenia Data Uwagi
Najważniejsze daty:
Dzień zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy (ostatni termin) Dzień w którym najpóźniej Zgromadzenie Obligatariuszy powinno zostać zwołane, aby mogło odbyć się w planowanym terminie
Dzień złożenia u emitenta dokumentów uprawniających do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy UWAGA! Dzień złożenia dokumentów u emitenta wypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy
Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy UWAGA! Zgromadzenie Obligatariuszy zwołane jest na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy
Obowiązkowe terminy wynikające z ustawy o obligacjach
Data udostępnienia obligatariuszom odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy
Daty udostępnienia listy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Lista obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy emitent udostępnia w swojej siedzibie przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem tego zgromadzenia
Ostatni dzień na publikację na stronie internetowej emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy W terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy emitent publikuje na swojej stronie internetowej protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy i udostępnia go co najmniej do dnia upływu terminu na zaskarżenie uchwał
Ostatni dzień na publikację na stronie internetowej emitenta oświadczenia emitenta o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji Oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na zmianę warunków emisji emitent jest obowiązany umieścić na swojej stronie internetowej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy. Brak publikacji oświadczenia oznacza brak zgody emitenta na zmianę warunków emisji