Kalkulator terminów związanych ze zwołaniem Walnego
Zgromadzenia spółki publicznej

Wyznacz daty związane z Walnym Zgromadzeniem spółki publicznej według wybranego rodzaju zdarzenia

Wybrano

Rodzaj zdarzenia Data Uwagi
Najważniejsze daty:
Dzień zwołania Walnego Zgromadzenia Dzień w którym najpóźniej Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane, aby mogło odbyć się w planowanym terminie
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Dzień Walnego Zgromadzenia UWAGA! Walne Zgromadzenie zwołane jest na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy
Obowiązkowe terminy wynikające z Kodeksu spółek handlowych
Ostatni dzień na zgłoszenie zmian do porządku obrad Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia
Ostatni dzień na ogłoszenie poprawionego porządku obrad Termin ten wynosi osiemnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)
Pierwszy dzień na zgłoszenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Data zgłoszenia uczestnictwa przypada nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane wcześniej niż na 26 dni przed terminem, pierwszym dniem zgłaszania na Walne Zgromadzenie jest dzień dokonania ogłoszenia
Ostatni dzień na zgłoszenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Data zgłoszenia uczestnictwa przypada nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Daty udostępnienia listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia
Pozostałe terminy wynikające z Kodeksu spółek handlowych
Data przekazania do KDPW S.A. przez podmioty uprawnione listy osób, które zażądały wystawienia imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Data przekazania spółce publicznej przez KDPW S.A. listy uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem